Velkommen til Alderslyst Gymnastikforening

Alderlslyst gymnastikforening

Alderslyst Gymnastikforening, også kaldt AG, blev oprindelig stiftet i 1969 som en ren gymnastikforening. Foreningen har fastholdt det oprindelige stiftelsesgrundlag tilpasset de ”nye tider”, hvor ikke bare de ”almindelige” gymnastikhold er på programmet. I dag kan tilbydes mange spændende hold, fordelt på 5 forskellige skoler rundt i Silkeborg, med bl.a. Multigymnastik, Pilates, Frækfitness, Femininfitness, Crossfit, børnegymnastik, hold for tosprogede kvinder, Dame og Herremotion og diverse andre gymnastikhold.I dag er der tilknyttet ca. 30 instruktører.
Foruden de mange motionsmuligheder i AG, lægger vi vægt på, at være en folkelig forening, hvor det gode kammeratskab og fællesskab går hånd i hånd med den sunde og sjove motion.
Foreningen arbejder kontinuerlig på at fastholde og udvikle det tætte samarbejde med foreningens dygtige og engagerede instruktører. AG gør meget for at udvikle nye instruktører, dette gør at foreningslivet forsættes i AG´s ånd. Som noget nyt
har, vi fået tilknyttet to kostvejleder.  
Det vi har lagt vægt på de seneste år er at kunne tilbyde børn og unge, som er socialt udsatte, at de skal kunne dyrke idræt på lige fod med deres kammerater. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel, så børn- unge-voksne ikke skal snydes for oplevelsen ved en fælles idræt. Vi har formået at gøre en forskel ved at samarbejde med de lokale instiotioner. Vi arbejder hele tiden på at finde penge, så vi kan støtte dem der har behov for hjælp til kontingent betaling.
 
Vi mener at vi som forening har et ansvar for at give lokalmiljøet et boost. Det er også derfor vi har valgt at samarbejde med IFS og frivilligcenter Silkeborg, fordi vi gerne vil være et synligt tilbud for ALLE. Vores formål er så mange som muligt får muligheden for at dyrker idræt, vi tænker ud af ”boksen”, og er lydhøre overfor alle.
Så hvis du har lyst til at være frivillig i en forening der vil gøre en forskel, så kontakt os endelig, eller er du en del af en frivillig forening, og tænker at vi kan gøre noget godt for hinanden, så lad os da tales ved. 
 
Se alle vedtægter nederst på denne side.

Bestyrelsen

Formand
Camilla Felsager
Mobil: 25530706
Alderslystgymnastikforening@gmail.com

Kasserer
Helle Bremer
Mobil: 20770365

Bestyrelsesmedlem og PR 
Katrine Volcker

Næstformand og hjemmeside
Nicoline Felsager
Mobil: 25530315
nicolinecf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Brandt

Instruktører sæson 2021/2022

Camilla

Tæskeholdet
Jump for Fun
Online træning

Bettina

Fedtforbrændende motion

Liv

Pilates

Bente

Crossdance

Mai

Meditation

Anette

Yoga

Dorte

Jump for Fun

Kirsten

Jump for Fun

Jennifer

Dans & Hip Hop

Clara

Mini Grand Prix
Pigerække Grand Prix

Julie

Puslinge
Mini Grand Prix
Pigerække Grand Prix

Nicoline

Puslinge
Mini Grand Prix
Pigerække Grand Prix
DGI Ynglinge piger

Sally

Hjælpetræner
Grand Prix

Emilie

Hjælpetræner
Grand Prix

Alma

Hjælpetræner
Grand Prix

Line

Hjælpetræner
Grand Prix

Meggie

Grand Prix

§1 Foreningens navn er Alderslyst Gymnastikforening.

§2 Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke gymnastik, boldspil og anden idræt.
Desuden arbejdes i foreningen målrettet med aktiviteter for målgruppen ”ikke foreningsvante”.
Arbejdet foregår på to niveauer, – et aktivitets-niveau og et organiserings-niveau.

§3 Foreningen tilsluttes DGI og GymDanmark via DIF.

§4 Som medlem kan optages enhver, der vil godkende og rette sig efter foreningens vedtægter.
Bestyrelsen kan nægte optagelse eller udelukke medlemmer, såfremt der findes særlig anledning dertil.

§5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler, direkte til medlemmerne. 
Dagsorden, inklusive indkomne forslag, gøres tilgængelig for foreningens medlemmer ved opslag el. lign. mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal, eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt fremsætter krav herom. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

§7 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af min. 5, og max. 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, men er på valg skiftevis, således at halvdelen er på valg hvert år.
Det tilstræbes at formand og kasserer ikke er på valg samme år.
Derudover vælges to suppleanter, hver for et år.
Desuden vælges to revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne er på valg skiftevis, således at kun en er på valg hvert år. 

§8 Valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Såfremt nogen ønsker skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.

§9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, der afholdes, når formanden eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10 Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og kontingent.

§11 Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling.

§12 Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højest seks ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 

§13 I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages redskaber m.v. til de organisationer, foreningen har modtaget dem fra, og i øvrigt efter foreningens bedste skøn. Eventuel kontant formue deponeres i fem år, hos en af de i §3 nævnte organisationer.
Såfremt foreningen herefter ikke genopstår, tilfalder midlerne idrætslige formål i Silkeborg kommune, og som er i overensstemmelse med nærværende forenings formålsparagraf.

§14 Foreningen tegnes udadtil af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden og kasserer skal indgå.
Dog kan formanden sammen med et bestyrelsesmedlem meddele prokura (fuldmagt).

Vedtægterne er senest ændret efter enstemmig vedtagelse på generalforsamlingen d. 8. april 2018.

Alderslyst Gymnastikforening | Grøndalsvej 41, 8600 Silkeborg | CVR 29 22 76 83 | Bank: Reg. Nr. 5347 Konto Nr. 0242908